REGULAMIN druki90.pl

1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem drukarni internetowej druki90 jest:

MULTI spółka jawna Beata Grzybowska – Tomasz Siekierski
ul. Strzelecka 6
87-300 Brodnica

Poland
NIP:                 874-000-40-45
VAT TAX UE:   PL8740004045

KRS:                 0000085220

Regon:            870171759

Zwanej dalej jako „Administrator” lub „Wykonawca”.

1.2 Serwis drukarni internetowej druki90 dostępny jest pod adresem www.druki90.pl.
 

1.3 Niniejszy regulamin określa:
a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) warunki przyjmowania plików do druku;
f) odpowiedzialność Multi sp. j.;

2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu druki90 oznacza, że akceptują Państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto w systemie druki90.

2.3 Aby utworzyć konto w systemie druki90 należy wypełnić formularz Rejestracja znajdujący się na stronie www.druki90.pl.

2.4 Konto danego klienta w systemie druki90 może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.5 Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie druki90 można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres druki90@druki90.pl.

2.7 Usługi nie są prowadzone dla konsumentów – osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

3.Zamówienia

3.1 Zamówień mogą dokonywać jedynie klienci posiadający konto w systemie druki90. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

3.2 Zamówienie usługi traktowane jest jako umowa od której nie może odstąpić żadna ze stron.

3.3 Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu następujących warunków:
- należy wgrać plik i skojarzyć plik ze zleceniem;
- dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową”);
- przekazać zlecenie do realizacji;

3.4 Terminy przyjmowania zleceń.
Zamówienia w systemie druki90 przyjmowane są non-stop. Jednak ich weryfikacja ma miejsce w dni robocze w godzinach 8-14.

3.5 Warunki realizacji zamówienia
Termin realizacji zleceń uzależniony jest od nakładu, ilości kolorów nadruku, numeracji i innych czynności związanych z realizacją. Standardowo wynosi on 3-7 dni roboczych. Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku systemu druki90 będą ustalane indywidualnie z klientem.

3.6 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.7 Towar dostarczony do klienta na warunkach płatności "za pobraniem" a nie podjęty zgodnie z pkt. 3.1 o ważności transakcji, pozostaje do odbioru w siedzibie Wykonawca zaś forma płatności na fakturze podlega korekcie na „płatność przelewem" (o czym odrębnym pismem powiadomiony zostanie zamawiający) i podlega procedurze dochodzeniowej tak jak usługi zrealizowane.

3.8 Zamówienia:
- nieopłacone,
- nieprzekazane do realizacji,
- odrzucone i nie wznowione
starsze niż 30 dni będą automatycznie usuwane.

4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie druki90, posiadający konto i zrealizowane zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres druki90@druki90.pl.

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie druki90 oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.


4.2.4 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.5 Terminy zgłoszenia reklamacji
Reklamacje można złożyć do 10 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.6 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 15:00.

4.2.7 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu jednego dnia roboczego licząc od momentu zgłoszenia.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru

- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Wykonawcy do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki

- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Wykonawcy na koszt Odbiorcy.

- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Wykonawca. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 7 dni

4.4 Akceptacja plików odrzuconych

Kliknięcie przycisku "Akceptuję plik mimo jego odrzucenia" powoduje zaakceptowanie pliku graficznego łącznie z jego błędami, i przekazanie zlecenia do druku. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI, nie można ich także ANULOWAĆ.

5. Materiały do druku

5.1 Wykonawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, drukarnia może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Drukarnia nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji. Wykonawca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez Wykonawcę korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od klienta akceptacji.

5.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne.

5.6 Administrator nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.

6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Wykonawcę;
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm.
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;
f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a systemem cashbill.pl
h) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)

7. Własność intelektualna

Zawartość strony internetowej www.druki90.pl jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu druki90 oraz treści w nim zawartych należą do firmy MULTI spółka jawna Beata Grzybowska – Tomasz Siekierski. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do serwisu druki90. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.druki90.pl bez zgody właściciela jest zabronione.